سرود «سلام فرمانده» با حضور ۱۵۰۰ دانش آموز جهرمی اجرا شد

سرود «سلام فرمانده» با حضور ۱۵۰۰ دانش آموز جهرمی