قطعات میکسر بتن

تراک میکسر ها بر اساس ظرفیتشان دسته بندی می شوند.
بر اساس ظرفیت‌های حمل بتن که برای آن‌ها تعریف شده است در بازه ۶ تا ۱۲ مترمکعب دسته بندی می شوند.

http://sh-schwing.ir/