آهنگ محمد معتمدی به نام دل های فروشی

متن آهنگ محمد معتمدی به نام دل های فروشی:

ای دل تو که مستی چه بنوشی چه ننوشی با هر می نا پخته نبینم که بجوشی
ای دل تو که مستی چه بنوشی چه ننوشی
با هر می نا پخته نبینم که بجوشی
دلسردمو بیزارم از این گرمی بازار
غم های دم دستی و دلهای فروشی
دلسردمو بیزارم از این گرمی بازار
♫♫♫♫♫♫♫
♠♣♥♦
غم های دم دستی و دلهای فروشی
از عشق برایت .چه بگویم چه نگویم
بهتر که از این راز نهان چشم بپوشی
از عشق برایت چه بگویم چه نگویم
بهتر که از این راز نهان چشم بپوشی
در پیچ و خم زلفش اگر میروی ای دل دیگر تو سرگشته و خانه بدوشی
دلسردمو بیزارم از این گرمی بازا رغم های دم دستی و دلهای فروشی