داستان روز "آنچه هستی به اندازه آنچه می کنی مهم است"

داستان روز "آنچه هستی به اندازه آنچه می کنی مهم است"
????کتاب: سوپ جوجه برای روز
"آن کسی که هستی به قدری بلند حرف می زند که صدای حرفهایت را نمی شنوم".

???????? با صدای: سارا نوری