تعبیر خواب پلنگ

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

اول: دشمن قوي. دوم: مال يافتن از دشمن، سوم: ترس از پادشاه.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

پلنگ در خواب، دشمن قوي و توانا بود. اگر بيند كه با پلنگ جنگ مي كرد، دليل كه با دشمن خود خصومت كند و خصم را ظفر و غلبه بود، يعني اگر پلنگ بر وي غالب شد، دشمن بر وي غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر بيندگوشت پلنگ همي خورد، دليل كه درجنگ و خصومت افتد، ليكن مظفر گردد و شرف و بزرگي يابد.