تصاویری از طوفان سهمگین در فیجی

این طوفان سهمگین با درجه سختی پنج براساس مقیاس پنجگانه «سفیر-سیمپسون» یکی از شدیدترین طوفان‌هایی است که جزایر فیجی را درنوردیده است.