سفر رییس قوه قضاییه به عراق جز سفر‌های بسیار موفق خارجی است

سخنگوی وزارت خارجه: سفر رییس قوه قضاییه به عراق جزء سفر‌های بسیار موفق خارجی است