قرائت قطعنامه پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن

برگزاری انتخابات پرشور مظهر عظمت و پشتوانه امنیت ملّی و مصداق عینیِ جمهوریت نظام مقدس اسلامی است.