اهمیت اعداد در اینستاگرام

شما چقدر به اعداد اهمیت می دهید؟
خیلی از افراد در پی رشد در اینستاگرام هستند اما توجهی به اعداد نمی کنند.
یادتان باشد، اعداد در اینستاگرام اعتبار سازند!
https://followcamp.com/