اظهارات رئیس جمهور در مراسم روز ارتش

اظهارات رئیس جمهور در مراسم رژه روز ارتش