بررسی توان مطالعه و تست

مهم‌ترین نکته پس از مطالعه، این است که تست زنی درسی را که مطالعه کردید را بالافاصله شروع کنید. این کار در تثبیت مطالبی که خوانده اید نقس بسیار مهمی دارد. با این حال لازم است سطح خود را نیز در مطالعه و تست زنی در نظر بگیرید.
https://paresh.ir/blog/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/