داستان روز "یک خانواده ایده آل"

داستان روز "یک خانواده ایده آل"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
هیچ خانواده ای ایده آل نیست. ما با هم دعوا می کنیم , حتی بعضی وقت ها قهو می کنیم و دیگر حرف نمی زنیم, اما خانواده خانواده است. همیشه در آن عشق وجود دارد."

???????? با صدای: ایمان اصفهانی