داستان روز "مجروحانه راه رفتن"

داستان روز "مجروحانه راه رفتن"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
"همه چیز برای کسانی که بهترین استفاده را از روند عادی اتفاقات می کنند به بهترین نحو تمام می شود."

???????? با صدای: سورنا طاهری