تحلیل آماری، تهیه فصل چهار پایان نامه، استخراج مقاله و پرسشنامه، آنالیز مالی، طرح توجیهی، تحلیل کارایی، برنامه ریاضی خطی و ریاضی: خدمات پژوهشی

مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی، دانشجویی، پروپوزال و پایان نامه انجام تحلیل های آماری، مدیریتی و اقتصادی با نرم افزارهای SPSS, WinQSB, SHAZAM, EViews, STATA, Microfit, Expert Choice, Deap, PertMaster, Primavera Risk Analysis, COMFAR دکتر شهنوازی استادیار پژوهش تبریز، میرداماد، خیابان محراب، پائین تر از تاکسی تلفنی شهیر 04133830477 09144163860