گام بلند محققان ایرانی در تولید لیزرهای پیشرفته

خط تولید لیزرهای پیشرفته در اصفهان با همت پژوهشگران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی شد.