طوفانی که دلهره به جان کشاورزان ورامینی انداخت

بسیاری از کشاورزان شهرستان ورامین به دلیل وقوع طوفان وحشتناک کل محصول گندم خود را از دست دادند.