میکروبیولوژی بدون کنکور

رشته میکروبیولوژی به بررسی موجودات و ریز ذره ها می پردازد. کارشناسان این رشته به بررسی رفتار ویروس ها و یافتن راه حل هایی جهت کاهش بیماری زایی یا نابودی کامل آنها می پردازند. رشته میکروبیولوژی دارای شاخه ها و گرایش های متفاوتی است که برای هر کدام موقعیت شغلی متفاوتی است.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/