رفتار مرتکب در قتل عمدی

رفتار مرتکب در قتل عمدی---
https://download-thesis.com/product/%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%da%a9%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%af%db%8c/