زمان آغاز فاز دوم تست انسانی واکسن ایرانی کرونا

آغاز فاز دوم تست انسانی واکسن ایرانی کرونا زودتر از موعد تعیین شده