دستگاهی با قابلیت تشخیص ۱۷ نوع بیماری

دستگاهی طراحی شده است که می‌تواند ۱۷ نوع مختلف بیماری را از راه تنفس تشخیص دهد.