ارامش

به گذشته بر نگردید؛

اهمیتی ندارد گذشته را چگونه گذراندید، ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شده باشید و این مشکل همچنان در زندگیتان حضور داشته باشد اما جهان هستی به گذشته شما کاری ندارد و تنها چیزی که مهم است فرکانس اکنون شماست.
هم اکنون تصمیم بگیرید که روند زندگیتان را تغییر دهید و به آنچه دوست دارید بیندیشید ، فرکانستان را از نخواستنی ها به خواستنی ها تغییر دهید تا جهان برای شما بهترینها را ارسال کند.

❌نگویید نمیشود.
❌نگویید نمی خواهم.
❌نگویید هر بار شکست میخورم.
❌نگویید دیگر نمیشود این زندگی را درست کرد.

از پیله ناامیدی در بیا و به خداوند توکل کن، او منتظر است تا تو برخیزی و مسیر را امیدوارانه تر از قبل طی کنی