مصاحبه با کشاورز یراحی در رابطه با استفاده از محصولات فرتی نرس

مصاحبه با کشاورز یراحی در رابطه با استفاده از محصولات هیومیک اسید،آمینواسید،سولوپتاس،آمینوکلات در منطقه درودزن-شهرستان مرودشت