دانلود پایان نامه ها با موضوع صنایع دستی

پایان نامه ارایه مدل سنجش عوامل تاثیرگذاری بر توسعه بازار صنایع دستی (هنر قلم زنی) در استان تهران
پایان نامه بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای شهرک صنعتی کاوه
https://77u.ir/?s=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C