بررسی ویدیویی پرداخت هزینه شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور

داوطلبانی که بعد از مشاهده نتایج انتخاب رشته دکتری به مصاحبه یک یا چند واحد دانشگاه پیام نور دعوت شده اند می بایست ابتدا نسبت به پرداخت هزینه مصاحبه دکتری پیام نور اقدام نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی پرداخت هزینه شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور می پردازیم .