کمک به ایتام

فراموش نکنیم که کودکان یتیم، کودکان بی‌سرپرست، کودکان بدسرپرست، کودکان سرراهی فارغ از پسوندهایی که به ‌آن‌ها نسبت داده می‌شود، در درجه‌ی اول کودک اند. کودکی که باید از حقوق خود برخوردار باشد.
و بیایید ما هم به این باور یونیسف باور پیدا کنیم که:
“برای داشتن جهانی بهتر؛ همه‌ی کودکان نیاز دارند که رشد کنند، سالم باشند و استعدادهای‌شان را شکوفا نمایند. ”
دوست من!
دست جمعی کار گشاست و با کریمان کارها دشوار نیست. می‌توانی با خیریه‌ها و جمعیت‌های مردمی همراه شوی. کنار هم اتفاق‌های گرانقدری را می‌توانیم رقم بزنیم.
ما هم در خیریه‌ی “کودکان فرشته‌اند” منتظرت هستیم.