مارمولک خون پاش !.

خزنده ای به نام " ایگوانای شاخدار " ،
که از بیابان های داغ و خشک کانادا ،
تا گواتمالا ، یافت می شود ؛
به هنگام احساس خطر ،
فشار خون داخل سرش را ، زیاد می کند ،
تا غشای ظریف مویرگ های چشمش ،
پاره شده ، و خون ، به سمت مهاجم ؛
پرتاب گردد .
ببینید .