مقایسه تأثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان

مقایسه تأثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان
https://sabzfile.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%84/