توصیه مهم آتش نشان فداکار کاشانی در زمینه پیشگیری از آتشسوزی خودرو

توصیه مهم همکاران فداکار آتش نشانی کاشان
در زمینه پیشگیری از آتش سوزی در خودرو

با آدرس سایت ما:
https://hafezsafety.com/
با آدرس اینستاگرام ما:
https://www.instagram.com/hafezsafety/