بررسی پارامترهای برنامه ریزی درسی

یکی از معضلاتی که موجب بهم ریختگی و مانعی برای کسب موفقیت دانش آموزان می‌شود، نداشتن یک برنامه موفق و اساسی است که این به دلیل عدم شناسایی پارامترهای تدوین یک برنامه ریزی درسی خوب می‌باشد.
https://paresh.ir/blog/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C/