بین کوین چیست و چگونه کار میکند

بین کوین چیست و چطور کار می کند.
آیا بیت کوین قانونی است ؟
بین کوین چطور ساخته میشه و چرا با ارزش هست ؟
آیا مردم می توانند به بیت کوین اعتماد کنند ؟