جشن تعیین جنسیت فرزند یکی از سرکردگان معارضین سوری

فرزند عبدالطیف هشام مروه از سرکردگان معارضین سوری، با ریخت و پاش فراوان در برج خلیفه دبی جشن تعیین جنسیت برای فرزندش برگزار کرد.