استفاده خلاقانه از اشیاء معمولی برای تکمیل آثار هنری

این هنرمند با استفاده ترکیبی از اشیاء معمولی و نقاشی کارهای هنری جالبی انجام می دهد.
http://tvkade.ir