ظهورنزدیک است

برای فرج امام زمان فرج کنیم. ما در شرایط کنونی ازبین

الطلوعین گذشته ایم و مادرطلوعین ظهور به سرمیبریم

به راه بیاییم تا از راه بیاید. فرامرزجعفری

به کانال ما درتلگرام بپیوندید @Eslamihaaa

وب سایت مادر گوگل faramarzy313. rozblog. com