کلیپ دردناک «جان پدر کجاستی؟

جان پدر کجاستی پیامک یک پدر که پس از ۱۴۲ بار تماس به گوشی فرزندش ارسال شد، این روزها بر غم و همدردی ایرانی و افغانستانی افزوده و واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. سوالی بی پاسخ پدری از دختر جوانش که هفته گذشته در حمله به دانشگاه کابل کشته شد.