راه اندازی کلید EXTI روی stm32f407 با stm32CubeMx در RTOS

در این قسمت دو کلید که به پایه های stm32f407 متصل شده اند را با کمک thread ها در RTOSراه اندازی می کنیم. همچنین به جای استفاده از system tick timer میکرو به عنوان تایمر اصلی سیستم عامل که باید با فرکانس 1KHz کار نماید، از یک تایمر دیگر برای این کار استفاده می کنیم.
رای دانلود کدهای برنامه به آدرس زیر بروید.
http://nickanpishrotech.rozblog.com/page/category/STM32/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20RTOS