058001 - فیزیک دبیرستان

از مجموعه ویدئوهای آموزشی وبگاه کلاس درس
http://www.kelasedars.org

مکانیک نیوتونی ۱ - قانون اول نیوتون