#داستان_روز "پاداش های جدید"

???? کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"انسان به واسطه آنچه دارد یا ندارد، فقیر یا ثروتمند شمرده نمی شود. انسان، به واسطه شخصیتش فقیر یا ثروتمند است.
???????? با صدای : بهجت توجه