ازبین بردن موهاى زائد

موهارو قشنگ از ريشه ميكنه پوستم نرم ميكنه.
١ پيمانه شكر
١پيمانه عسل
يكم آبليموى تازه
ميتونيد اضافه اشو تيكه تيكه بريزيد رو كاغذ روغنى و بزاريد خشك بشه ميشه آبنبات.