آلودگی هوا و تاثیرات آن بر کرونا

توضیحات فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره آلودگی هوا و تاثیرات آن برکرونا