کلاس فن بیان - نظر شرکت کنندگان

در ادرس زیر توضیحات بیشر در رابطه با دوره فن بیان ؛ سخنرانی و عزت نفس داده شده است

http://sokhanesabz.com/?p=662