آموزش فن بیان ، اعتماد به نفس و سخنرانی
فرزانه قهرمانی
فرزانه قهرمانی هستم مدرس فن بیان، اعتماد به نفس و سخنرانی در سایت سخن سبز آموزه هایی در باره فن بیان ، سخنوری و سخنرانی قرار دادم می توانید با عضویت در این سایت از مقالات و ..استفاده کنید . امروزه یکی از مهارتهای مهم ارتباطی مهارت فن بیان ، سخنوری و سخنرانی است .www.sokhanesabz.com
ادامه...

ویدئوهای کانال