نرم افزار BPMS کموندا یا Camunda BPMS

نرم افزار BPMS کموندا یا Camunda BPMS یکی از بهترین نرم افزارهای BPMS متن باز در دنیا است که در این فیلم قصد داریم برخی از ویژگی های برتر این نرم افزار را نسبت به سایر نرم افزارهای BPMS را مرور کنیم.

http://farayandgostar.com/camundabpms/