افزایش ابتلای افراد ۵ تا ۱۷ سال به کرونا

افزایش ابتلای افراد ۵ تا ۱۷ سال به کرونا در استان تهران