هشتمین محموله واکسن روسی فردا در تهران

هشتمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک-وی فردا در تهران