عزاداری دسته جمعی در اهواز بدون رعایت پروتکل بهداشتی!

در روز‌های اخیر با توجه به رفتارهای مردمی در عزاداری های محرم وضعیت کرونا درخوزستان از سفید به وضعیت هشدار تغییر کرد.