نشریه الکترونیک قدیری
سعید قدیری مقدم
این کانال اقدام به بازنشر اخبار منتخب نشریه الکترونیک قدیری می کند.

ویدئوهای کانال