تکنولوژی RFID

(RFID (Radio Frequency Identification به معنای شناسایی با فرکانس رادیویی است. که از جمله جدیدترین فناوری های شناسایی خودکار داده ها است که راه ورود به دنیای واقعی را یافته است. یک روش شناسایی بدون سیم است که از میدان الکترومغناطیسی با فرکانس های رادیویی جهت انتقال داده ها از برچسب هایی به نام Tag که به یک وسیله یا یک محیط چسبانده شده است، جهت شناسایی و ردیابی خودکار استفاده می شود. این فناوری به جهت بهره مندی از دقت و سرعت بالا و بهبود فرآیندهایی که نیازمند شناسایی هستند، از کاربردی وسیع در کمپانی ها و سازمان های دولتی و خصوصی مواجه شده است. | http://www.tootco.net