گیتار -محمدرضا قاهری-موسسه فرهنگ سازان معاصر نجف اباد

اموزش گیتار به صورت خصوصی درموسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر اصفهان-نجف اباد.خیابان مجاهدجنوبی روبه روی کوی کوثر موسسه فرهنگ سازان معاصر