خبری که به دست گوینده نرسید

توضیحات آقای ظهوریان گوینده خبر شبکه یک سیما و خانم منشی صحنه، در مورد خبری که به دستش نرسید.