انتظار آمدن یا ظهور؟

آیا رهبر انقلاب نائب ۶۱ امام زمان (عج) است؟ با سخنان روشنگرانه استاد عباسی....نبینی ضرر کردی..